ЕвропскиотцентарзаправанаРомитеизвестувазакршењетоначовековитеправапротивРомитезавременапандемијатаоваапролет

ЕвропскиотцентарзаправанаРомите (ERRC) на 9 септемвриобјавиизвештајзакршењетоначовековитеправаштобеаизвршениврзРомитево 12 европскиземјизавременапролетниотбраннапандемијата COVID-19. Извештајот, насловенкако „ПраватанаРомитевовремена КОВИД“, јадемонстрирадегенерацијатанакојаРомитебеапогодениоддискриминација и институционаленрасизамвотекотнапрватаполовинана 2020 година.

„Одфевруаридојуни 2020 година, когавниманиетонасветотбешенасоченоконболеста КОВИД-19, ромскителуѓебеанападнати и малтретираниодрасистичкиполицајци, беаприсилноиселени, жртвуваниодултрадесниполитичкипартии и забранетпристапдоздравственазаштита “, севеливо ERRC воизвештајот, којјаопишувасостојбатавоАлбанија, Белгија, Бугарија, Унгарија, Италија, Молдавија, СевернаМакедонија, Романија, Србија, Словачка, Турција и Украина. ИзвештајотдеталноопишувакаконадецатаРомиимбилзабранетпристапдообразование, какосеспроведувалокарантиннаромсконаселениевонекоиземји и каконекоимедиумикористелеизмамнички, претераниобвинувањаштодовеледодемонизацијанаромскитезаедници.

Извештајотистотакасодржипрепораки и доЕвропскатакомисија и доодделнитедржавизатоакакодасерешатпрашањатазасистемскадискриминацијаштогипогодуваромскиотнарод. ERRC гиповикамеѓународнитетеладасеосигуратдекаитнитемеркинестанатрутинскизавременапандемијата.

 

Link: http://www.romea.cz/en/news/world/european-roma-rights-centre-reports-on-human-rights-violations-against-romani-people-during-the-pandemic-this-spring

Pin It
FaLang translation system by Faboba

Сакам да речам

Momentalno Online

Имаме присутни 95 посетители кои го читаат ROMATIMES.NEWS

Golden Wheel - Entry Application Form

o Vakti

 booked.net

Најпопуларни

Flag Counter

Нашиот бројач брои од 13.01.2019
Брои исти посетители од кои земји го гледаат нашиот портал
Најдоле има вкупно колку е посетен порталот