ЕвропскиотцентарзаправанаРомитеизвестувазакршењетоначовековитеправапротивРомитезавременапандемијатаоваапролет

Сабота, 19 Септември 2020
ЕвропскиотцентарзаправанаРомитеизвестувазакршењетоначовековитеправапротивРомитезавременапандемијатаоваапролет

ЕвропскиотцентарзаправанаРомите (ERRC) на 9 септемвриобјавиизвештајзакршењетоначовековитеправаштобеаизвршениврзРомитево 12 европскиземјизавременапролетниотбраннапандемијата COVID-19. Извештајот, насловенкако „ПраватанаРомитевовремена КОВИД“, јадемонстрирадегенерацијатанакојаРомитебеапогодениоддискриминација и институционаленрасизамвотекотнапрватаполовинана 2020 година. „Одфевруаридојуни 2020 година, когавниманиетонасветотбешенасоченоконболеста КОВИД-19, ромскителуѓебеанападнати и малтретираниодрасистичкиполицајци, беаприсилноиселени, жртвуваниодултрадесниполитичкипартии и забранетпристапдоздравственазаштита “, севеливо ERRC воизвештајот, којјаопишувасостојбатавоАлбанија, Белгија, Бугарија, Унгарија, Италија, Молдавија, СевернаМакедонија, Романија, Србија, Словачка, Турција и Украина. ИзвештајотдеталноопишувакаконадецатаРомиимбилзабранетпристапдообразование, какосеспроведувалокарантиннаромсконаселениевонекоиземји и каконекоимедиумикористелеизмамнички, претераниобвинувањаштодовеледодемонизацијанаромскитезаедници. Извештајотистотакасодржипрепораки и доЕвропскатакомисија и доодделнитедржавизатоакакодасерешатпрашањатазасистемскадискриминацијаштогипогодуваромскиотнарод. ERRC гиповикамеѓународнитетеладасеосигуратдекаитнитемеркинестанатрутинскизавременапандемијата. Link: http://www.romea.cz/en/news/world/european-roma-rights-centre-reports-on-human-rights-violations-against-romani-people-during-the-pandemic-this-spring

ГеноциднаСинти и Ромите -ПреживеанаодконцентрациониотлогорЗилиШмит: „НоќесумсèуштевоАушвиц“

Сабота, 19 Септември 2020
ГеноциднаСинти и Ромите -ПреживеанаодконцентрациониотлогорЗилиШмит: „НоќесумсèуштевоАушвиц“

Какомладажена, таагопреживеанацистичкиотгеноцидврзСинти и Ромите: Вокнигата, 96-годишната ЗилиШмитсесеќавашто и сеслучиловоконцентрационителогори, какобилоубиенонејзинотосемејство - и какотааживееласотоа, ситеужасидасепреживее. ОвалетоЗилиШмитгопрослависвојот 96-ти роденден. Сеќавањетонатојкобен 2-ри август 1944 година, јамачидоден-денес. Вокнигата „Богмииспланиранешто! СпоменизагерманскитеСинти “. Потресенсовременизвештајзасведокштопроизлезеодразговоритесонеа и бешеовластеноднеа. Зили - какоштосенарекувавокнигата - потекнуваодсемејствонагерманскиСинти. РодителитенаАнтон и БертаРајхманродениво 1924 година, тааимашепостар и помладбрат и двепостарисестри. ВолетниотпериодРајхмансгипреместувашесвоитеприколкиглавнонизТирингија и Баварија, а вотекотназиматаостанаанаедноместо. Таткотоводешепатувачкокино и настапувашекакомузичар, мајкатапродавашегардероба и финачипка. „Имавмесреќен, добарживот“, вакагоопишуваЗилисвоетодетство. Дуривостароста, овааизвонредна и, и покрајсè, забавнаженазапочнадазборувазасвоетоминато. Таараскажувањетонасвојатаприказнагогледакакомисија. Но, тоане и билолесно, какоштонагласуватаа. Сеќавањатазасудбинатананејзинотосемејство, особенонанејзинотодете, сепремногуболни. Идејатазатоакакоможебипочиналенивнитенајблискигимачидоден-денес. Темнинатанатиестрашнигодиниуштеповеќејастигнаоткаконејзиниотсопругвеќене е жив. Особенонавечер, ужаситенаЗилиШмитповторнооживуваат: „Јассумсама и имамвремедаразмислувам. И гоправамтоасега. И затоанеспијамнекоиноќи, затоаштосекогашсумвоАушвиц. " Link: https://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/

Писмо со благодарностод ИРУ и нејзиниотпретседателЗоранДимовдоУрсулафондерЛејен, претседателнаЕвропскатакомисија

Сабота, 19 Септември 2020
Писмо со благодарностод ИРУ и нејзиниотпретседателЗоранДимовдоУрсулафондерЛејен, претседателнаЕвропскатакомисија

На 20 април 2020 година, ИРУ претставииницијативадоЕвропскатакомисија, истакнувајќијаитнапотребаевропскитеРомидаимаатпристапдоздравствениуслугипоради Ковид-19, адекватенминималенприход, катастрофалнаобразовнасостојба и потребазафинансискаподдршкана ЕУ заЗдруженијанаРоми. Предложивме и создавањеканцеларијанаРомскиотправобранителпорадизголеменанти-циганизам. ЕвропскитеРомиочекуваатпозитивниактивности и ресурсизадомување, образование, вработување и здравственазаштита. Целта е дасереализираатекономските, социјалните и културнитеправанаРомите (ICESCR). Големиотwallид е декаевропскитеРомистрадаатоддискриминација, говорнаомраза, сегрегација, нетолеранција, насилство и, вонајлошслучај, геноцид. ПретседателотЗоранДимов и Меѓународнатаромскаунија ИРУ сакадависезаблагодаризаговоротна 16 септември 2020 годинавоЕвропскиотпарламент. Дадовтенеколкувреднипредлози: Земјите-членкиќевоведатминималнапомош. NextGenerationEU е добарпредлогзадигитализацијадосекоесело. Добро е штоосигуруватедекабуџетотна ЕУ и паритенаNextGenerationEUсезаштитениодситеформинаизмама, корупција и судирнаинтереси. ИРУ сакададодадедекаРомитеистотакатребадаимаатпристапдо ИТ технологија (и електричнаенергија), како и ИТ вештини. ЕК наскороќегопретставиПакетотзаекономскозакрепнувањезаЗападенБалкан и преговоритезапристапсоАлбанија и СевернаМакедонијаќепродолжат. ИРУ сакададодадедекаситуацијатанаРомитевоЗападенБалкан е особенотешка и декаделодстимулативниотпакетморадабиденасочен и конБалканскитеРоми. ПрвиоткоординаторзаборбапротиврасизмотнаКомисијатакојработидиректносолуѓе, граѓанскоопштество и институции. ИРУ топлојаподдржувавашатаполитикавоова и нудизаедничкасоработказасоздавањеописнаработатанакоординаторот и имаменамерадаработиметесносоантирасистичкиоткоординатор. ИРУ сакадапоздравиштојаистакнавтемаргинализиранатапозицијанаевропскитеРоминамногухуманистичкиначин. ИРУ е запроширувањенасписокотназлосторствана ЕУ соситеформиназлосторствоодомраза и говорнаомраза. ИРУ гопоздравувафактотдекабуџетотна ЕК ќесеискористизаборбапротивдискриминацијатавообластикакоштосевработување, домување и здравство. ИРУ јанудисвојатаекспертизадо ЕК заситеромскипрашања. Искрено

Šutka NEWS

Се реконстуира втората фаза од улицата Индира Ганд...

Се реконстуира втората фаза од улицата Индира Ганди во Шуто Оризари

Екипите на Град Скопје денеска ја почнаа втората фаза од реконструкцијата на улицата Индира Ганди, во општината Шуто Оризари. Обновата на вториот дел...

Жените од Шуто Оризари повторно останаа без гинеко...

Жените од Шуто Оризари повторно останаа без гинеколог

Седум дена жените од Шуто Оризари немаат матичен гинеколог во општината. Со заминувањето на единствениот лекар за репродуктивно здравје, велат, се вра...

Курто Дудуш и Исмаил Демир постигнаа договор - суд...

Курто Дудуш и Исмаил Демир постигнаа договор - судска опомена

Курто Дудуш градоначалникот на општина Шуто Оризари денеска од судијата Ѓоко Ристов од Кривичниот суд „заработи“ пресуда судска опомена по однос на по...

По трагедијата во Шуто Оризари – Дали сега ќе реаг...

По трагедијата во Шуто Оризари – Дали сега ќе реагираат институциите за против пожарна екипа во Шуто Оризари?

По големата трагедија во Шуто Оризари каде животот го загубија две дечиња на возраст од 3 и 1 и пол година и зафати уште четри куќи , сега изгледа инс...

Која е причината што поликлиниката во населбата Шу...

Која е причината што поликлиниката во населбата Шуто Оризари викендов немаше ноќно дежурство?

Викендов во населбата Шуто Оризари поликлиниката за време на ноќните дежурства не функционираше. Веднаш на социјалните мрежи беше објавена оваа информ...

За целосно да се исчисти депонијата во Шутка потре...

За целосно да се исчисти депонијата во Шутка потребни се многу пари, вели Заев

Иако дивата депонија во Шуто Оризари почна да се чисти, работата заостанува, бидејќи паралелно со чистењето, се врши повторно полнење на депонијата. П...

FaLang translation system by Faboba

Сакам да речам

Momentalno Online

Имаме присутни 237 посетители кои го читаат ROMATIMES.NEWS

Golden Wheel - Entry Application Form

o Vakti

 booked.net

Најпопуларни

Flag Counter

Нашиот бројач брои од 13.01.2019
Брои исти посетители од кои земји го гледаат нашиот портал
Најдоле има вкупно колку е посетен порталот