Социјала

Р.Ирска: „Принудени да плаќаат за злосторства на други“: Ромките во Корк ги опишуваат своите искуства

Жените Ромки што живеат во Корк велат дека им е забранет пристап до продавници и дека ги исфрлаат од супермаркетите заради претпоставките за нивната етничка заедница. Голем број на Ромки кои живеат локално го прекинаа својот молк за разни вознемирувачки инциденти што ги видоа издвоени за нивната етничка припадност. Групата зборува против дискриминацијата како дел од серијата The Echo’s Rejecting Racism. Габриела Улита опиша како неодамна и било кажано да излезе од продавница со своите деца поради начинот на кој била облечена. Таа рече дека во многу случаи, сопствениците на продавници го поврзуваат нејзиниот традиционален фустан со жени кои крадат. Еден конкретен инцидент, рече таа, довело до тоа да се чувствува вознемирено и засрамено. Сопругот на г-ѓа Улита, пастор - Лучијано - кој заработува за живот како таксист - поминал години обидувајќи се да проколне во ромската заедница во Корк. Од основањето на Апостолската црква во деловниот парк Мејфилд пред скоро три години, тој неуморно работи на промена на перцепцијата околу неговата заедница. Додека служел како пастор во црквата, тој инспирирал голем број Роми, вклучени во активности како питачење, да се свртат кон христијанството.

 

Link: https://www.echolive.ie/corknews/Forced-to-pay-for-the-crimes-of-others-Roma-women-in-Cork-describe-their-experiences--66a7b513-eb2b-4158-ba55-24af6a0b5ce0-ds?fbclid=IwAR2bzVjYtjHUw6WQI9iK1Uo_I88T3arjm6c8YMdr5r6fURmn4ZtbQRPuml8

Настан - Ден на Ромите 2020 година: Конференција и фестивал на различноста

Здружението ХАНГО РОМА и Центарот за образование на возрасни Роми Бургенланд планираа настан за Меѓународниот ден на Ромите во пролетта 2020 година, што ќе се слави ширум светот на 8 април. Настанот, кој беше откажан поради мерките Covid19, сега ќе се одржи на 26 септември 2020 година во Офеннен Хаус Оберварт (ОХО).

Атентатот во Оберварт има значителни последици врз автохтоното ромско општество во Бургенланд и Австрија. За прв пат во историјата на Втората Република, етничката група доби социјално релевантно внимание. Понекогаш несигурните услови за живот влегоа во фокусот на јавноста, како и структурната дискриминација и структурите на предрасуди со кои Ромите сè уште беа соочени. Додека атентатот во Оберварт резултираше со повеќе или помалку забележливи промени, нападите врз Ромите и убиствата во други европски земји останаа во голема мера без последици за општествата. Во повеќето земји недостасуваат државни мерки за подобрување на условите за живот на Ромите, како и ригорозната акција против десничарските екстремистички групи и медиуми кои користат расистички пароли за да подготват терен за секојдневно насилство врз Ромите.

 

Link: https://volksgruppen.orf.at/roma/meldungen/stories/3066371/?fbclid=IwAR0xaB7aHckqEeWlIfjLO81v3f6FvvVsVVxcPHoXDLNXpaOyJB6YOSJHDCQ

Меѓу заменици министери во македонската влада нема место за Роми, Бошњаци, Власи, Срби..

Девет Албанци, шест Македонци и двајца Турци се на листата заменици министери кои ги предлага Владата а треба да бидат избрани од страна на Собранието.

Меѓу луѓето од т.н. втор ешалон евидентно е дека нема место за Ром, Бошњак, Влав или Србин , иако како помали заедници тие се околу 7% од севкупното население во државата.

Единствено од помалите заедници само од турската има предлог за двајца заменици. Во Труд и социјална политика и во политички системии односи меѓу заедниците. Тоа се Енвер Хусеин и Илхан Рахман.

Се шпекулираше за име и од Ромската заедница, во министерството за Труд и социјална политика но засега тоа не е ниту потврдено ниту обелоденето.

Заклучок е дека или ромскиот политички фактор не бил достоен играч за договарање на позиции, или пак власта нема доверба во Ромската заедница. Трето нема. После цели 17 години (од 2003 навами) се случува ова со ромската заедница да нема свој преставник ниту во првиот ниту во вториот ешалон во Извршната власт.

„Еднакво општество за сите„. Супер програс на Ромската заедница во Македонија!

ЕвропскиотцентарзаправанаРомитеизвестувазакршењетоначовековитеправапротивРомитезавременапандемијатаоваапролет

ЕвропскиотцентарзаправанаРомите (ERRC) на 9 септемвриобјавиизвештајзакршењетоначовековитеправаштобеаизвршениврзРомитево 12 европскиземјизавременапролетниотбраннапандемијата COVID-19. Извештајот, насловенкако „ПраватанаРомитевовремена КОВИД“, јадемонстрирадегенерацијатанакојаРомитебеапогодениоддискриминација и институционаленрасизамвотекотнапрватаполовинана 2020 година.

„Одфевруаридојуни 2020 година, когавниманиетонасветотбешенасоченоконболеста КОВИД-19, ромскителуѓебеанападнати и малтретираниодрасистичкиполицајци, беаприсилноиселени, жртвуваниодултрадесниполитичкипартии и забранетпристапдоздравственазаштита “, севеливо ERRC воизвештајот, којјаопишувасостојбатавоАлбанија, Белгија, Бугарија, Унгарија, Италија, Молдавија, СевернаМакедонија, Романија, Србија, Словачка, Турција и Украина. ИзвештајотдеталноопишувакаконадецатаРомиимбилзабранетпристапдообразование, какосеспроведувалокарантиннаромсконаселениевонекоиземји и каконекоимедиумикористелеизмамнички, претераниобвинувањаштодовеледодемонизацијанаромскитезаедници.

Извештајотистотакасодржипрепораки и доЕвропскатакомисија и доодделнитедржавизатоакакодасерешатпрашањатазасистемскадискриминацијаштогипогодуваромскиотнарод. ERRC гиповикамеѓународнитетеладасеосигуратдекаитнитемеркинестанатрутинскизавременапандемијата.

 

Link: http://www.romea.cz/en/news/world/european-roma-rights-centre-reports-on-human-rights-violations-against-romani-people-during-the-pandemic-this-spring

FaLang translation system by Faboba

Сакам да речам

Momentalno Online

Имаме присутни 111 посетители кои го читаат ROMATIMES.NEWS

Golden Wheel - Entry Application Form

o Vakti

 booked.net

Најпопуларни

Flag Counter

Нашиот бројач брои од 13.01.2019
Брои исти посетители од кои земји го гледаат нашиот портал
Најдоле има вкупно колку е посетен порталот