Социјала

ГеноциднаСинти и Ромите -ПреживеанаодконцентрациониотлогорЗилиШмит: „НоќесумсèуштевоАушвиц“

Какомладажена, таагопреживеанацистичкиотгеноцидврзСинти и Ромите: Вокнигата, 96-годишната ЗилиШмитсесеќавашто и сеслучиловоконцентрационителогори, какобилоубиенонејзинотосемејство - и какотааживееласотоа, ситеужасидасепреживее.

ОвалетоЗилиШмитгопрослависвојот 96-ти роденден. Сеќавањетонатојкобен 2-ри август 1944 година, јамачидоден-денес. Вокнигата „Богмииспланиранешто! СпоменизагерманскитеСинти “. Потресенсовременизвештајзасведокштопроизлезеодразговоритесонеа и бешеовластеноднеа.

Зили - какоштосенарекувавокнигата - потекнуваодсемејствонагерманскиСинти. РодителитенаАнтон и БертаРајхманродениво 1924 година, тааимашепостар и помладбрат и двепостарисестри. ВолетниотпериодРајхмансгипреместувашесвоитеприколкиглавнонизТирингија и Баварија, а вотекотназиматаостанаанаедноместо. Таткотоводешепатувачкокино и настапувашекакомузичар, мајкатапродавашегардероба и финачипка. „Имавмесреќен, добарживот“, вакагоопишуваЗилисвоетодетство.

Дуривостароста, овааизвонредна и, и покрајсè, забавнаженазапочнадазборувазасвоетоминато. Таараскажувањетонасвојатаприказнагогледакакомисија. Но, тоане и билолесно, какоштонагласуватаа. Сеќавањатазасудбинатананејзинотосемејство, особенонанејзинотодете, сепремногуболни. Идејатазатоакакоможебипочиналенивнитенајблискигимачидоден-денес.

Темнинатанатиестрашнигодиниуштеповеќејастигнаоткаконејзиниотсопругвеќене е жив. Особенонавечер, ужаситенаЗилиШмитповторнооживуваат: „Јассумсама и имамвремедаразмислувам. И гоправамтоасега. И затоанеспијамнекоиноќи, затоаштосекогашсумвоАушвиц. "

 

Link: https://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/

Пирот::Донирана е опрема од ГИЗ за посетување на обука за елиниација на дискриминацијата врз Ромите

За потребите на обука на средношколци во елиминирање на дискриминацијата над припадниците од ромска популација, Германската организација  за меѓународна соработкаGIZ , во соработка со здружението „Тернипе„ од Пирот, додели 20 таблети во средните училшта во Србија , каде учениците се посетители на овие обуки.

Тие се организираат во склоп на кампањата „ Запознај, не пресудувај„ се со цел да се елиминира дискриминацијата и да се намалат стереотипите, а во склоп со приручникот за средоншколци во елиминирање на дискриминацијата и запознавање со механизмите на превенција од дискриминација, кој е креиран во соработка со Министерството за образование и наука и технолошки развој.

Поради здравствената криза предизвикана од вирусот COVID-19, обуката на учениците кој ги организира здружението „Тернипе„ и ГИЗ , ќе бидат организирани онлајн.  Обуката ќе започне на 21 септември и ќе трае 10 дена. По спроведента онлајн настава училиштата ќе можат да ја користат самата опрема и во редовните школски активности.

Инаку како институции кој најмногу можат да придонесат во намалување на дискриминацијата анкетираните ги гледаат медиумите  (84%), семејството (78%), училиштето, Владата и самите граѓани (по 76%).

 

Link: https://www.danas.rs/drustvo/giz-donirana-opremu-za-pohadjanje-obuka-o-suzbijanju-diskriminacije-nad-romima/

Ранливитекатегориинаграѓаниќедобијатдополнителнисредствазазаштитаоденергетскасиромаштија

ДиректоротнаРегулаторнатакомисијазаенергетика, МаркоБислимовскинапресконференцијаизјавидекавоследниотпериодќесредбисоневладинитеорганизации и соВладатасоцелдасеизнајдерешениезаранливитекатегориинаграѓаникоибикористеледополнителнисредставазазаштитаоденергетскасиромаштија.

„Ниекако РКЕ сменаставдекатребадасезголемибројотнаранливикатегориинапотрошувачикои што требададобиваатодреднапомошзасоцијалназаштитазаенергетскасиромаштија и ситетиепотрошувачидабидатнајдени, вообичаенокако и досегатоаќебидатсоцијалнитеслучаикоипримаатпомош, истотакаќебидат и граѓанитекоиимаатпроблемизарадипрестојнатаковидкриза. И истотакаинсистираметоадасеоднесуваисклучивонапотрошувачитекоиштоимаатпроблеми, нореалноониепотрошувачикоинемаатпроблемисметамедеканемапотребадаимсеобезбедуваатдополнителнапомошодсоцијалназаштитазаенергетскасиромаштија“, речеБислимовски.

Министерството за одбрана објави оглас за прием на 200 професионални војници

Министерството за одбрана објави оглас за прием на 200 професионални војници во служба на Армијата на Република Македонија. Тие по завршување обуката ќе имаат можност да засноваат работен однос на определено време (на 4 години) со можност за негово продолжување од повеќе пати, но најмногу на 45 годишан возраст.

Меѓу условите е и да не се постари од 25 години. При вработувањето ќе се води сметка за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници со почитување на критериумите на стручност и компетентност.

 

Повеќе информации на следниот линк:http://www.mod.gov.mk/?objavuvanje=%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-200-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd&lang=mk

FaLang translation system by Faboba

Сакам да речам

Momentalno Online

Имаме присутни 146 посетители кои го читаат ROMATIMES.NEWS

Golden Wheel - Entry Application Form

o Vakti

 booked.net

Најпопуларни

Flag Counter

Нашиот бројач брои од 13.01.2019
Брои исти посетители од кои земји го гледаат нашиот портал
Најдоле има вкупно колку е посетен порталот