Социјала

Добивкредитвотретиотобид, самокогагосменивпрезимето

Небешелесенчекор. Бешепотребнодатрпат секакви навредивостилотна „Штомислитедекастеподобриоднас?“или „ДалисесрамитештостеРоми?“. Но, беврешен. Самоштосе вработив, јасзапочнавдабарамкуќанадвородромскатанаселбавоПрибиславец, велиДубравкоКовачиќ

Сеиспоставидекамубилополесноданајдеработаотколкудадобиенајобиченкредитодбанката. ТојимашедоговорнанеопределеновремесоИванТодориќ, компанијакојаработешевоАгрокоркакоснабдувач, нослужбеницитенабанкатагоодбијадвапати. ТогашДубравкорешидагосменипрезиметоодОржучвоКовачиќ. Тојотидевобанкатасоиститедокументи и гледај чудо, кредитотбешеодобренвотретиотобид. - Таквибеавремињататогаш ... - велитој, иакопоминаасамоосумгодиниод „тиевремиња“. Затиеосумгодини, Дубравко (34) и неговатадвегодинипомладасопругаАнжелка, покрајнајстариотАлександар, имаауштедведеца, ќеркатаЛана и синотЛовро. Ситетиеживеатвокуќавомеѓумурското селоМацковац, онааштојакупијасокредитотштогоотплаќаат. Немаиднинавогетото - Когазапочнавдаработам, веднашрековдекаќејанапуштамнаселбата. И бешетака. Видовдекаворомсканаселбакоја е одвоенаодонаанамнозинскотонаселение, немаиднина.

12-годишниот синнаДубравко и Анжелка, Александарстанавистинскамаламедиумскаsвездаблагодарениенанеговиотталентзасликање. - Какодетевоградинкадобивинспирација. Освоивмногунагради, дурипатував и воПула, зацртежнатемагаснењепожар. Сакамсувипастели, графитнимоливи, маслонаплатно ... - велитој, покажувајќигоцртежите. Сам заработипаризасвојотпрвмобилентелефонзатоаштограѓанитемудаваапаричнинаградизасликитештогиизложувашенанастани.

- Сèштозамислувам, можамдацртам. Омиленми е портретотнапретседателкатаКолиндаГрабар-Китаровиќшто и гоподаривкогабевмевоЗагреб - велимомчетокоенаесенќеодивошестоодделение. Бидејќинеговиоттаткомногујасакашевиолината, тојзапочнадавежба и свирење.


Link:https://www.vecernji.hr/vijesti/dobio-sam-kredit-iz-treceg-pokusaja-tek-kad-sam-promijenio-prezime-1426083

ГлавниотграднаЧешкаќеимановЦентарзаРомите и Синтите, наменетзапоширокатајавност

ВоПрагаќесеформирановцентарзаРомите и Синтите. МузејотнаромскатакултурагоградиобјектотвонаселбатаДејвице, кадештоќебидесместенвовилаодератанаПрватарепублика.

Центаротќепонудиконцерти, изложбиодромскиуметници, филмскипроекции и предавања. ПрограматаќесефокусиранесамонаисторијатанаРомите, туку и намоменталнатапозицијанаовамалцинство и насоживототсомнозинскотоопштество.

РаководствотонамузејотвчераодржапрезентацијазаиднатаинституцијавоПрага. Вомоментов е закажанодасеотворина 1 март 2023 година.

„ЦентаротќепонудипросторзасобирањенаРомиодцеладржава и одразличнигрупи. Сепак, тоане е самозаРомите, туку е и запоширокатајавност. Ниесметаменаодржувањенаинтеркултурнинастанитука, дебатизасовременисоживот. Тоа е еденодважнитеаспектинапроектот. Ветувамедекаќевлеземеводијалогсојавностатука. Ветувамепроменанаодносите “, изјавидиректоротнамузејотЈанаХорватовазаЧешкатановинскаагенција.

 

Link: http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-capital-to-see-new-center-for-the-roma-and-sinti-meant-to-serve-the-general-public?fbclid=IwAR13pey9ZzcUY8tDNaXJBPM7CUUUvWE3ivo03sitMVuJA_Po_kWPXVkTkxk#.X1m6xQGv9Is.facebook

Деветнаесет години по 9/11: Деноткојгопроменисветот!

НападитесокиднапираниавиониврзСветскиоттрговскицентарвоЊујорк и врзПентагонвоВашингтонод 11 септември 2001 годинасеповеќеодвообичаенисторискимиг. Тиегопроменијасветот.ПопадотнаЅидот, Западотнаправинештокакопауза. РеномираниотполитикологФрансисФукујамапрогласи „Крајнаисторијата", а политичаритефантазерскизборувааза „мировнадивиденда". Америкасигозакачимедалотна „хиперсила". И, тогаш, на 9 септември 2001. сеслучипрвиотнападнаамериканскатериторијапоПерлХарбур. Одведронебо - вобуквална и преноснасмисла. Американцитебеасосеманеподготвенизасудбинскиотудар, тојдоденеспредизвикуванесигурносткајмногумина. Ден, којуштедолгоќеодѕвонувавотукуштопочнатотостолетие. Не е многусериознодасепредвидуваиднината. Самоедно е јасно - колкав „рез“ беше 11 септември 2001 година. Забезбедностанаситенас, заограничувањетонаприватнатасфера, закратењатаводелотначовековитеправаилинамеѓународнотоправоодстранана САД.

9/11 бешеповеќеодисторискимиг. Тоабешеденкојгопотенцирашеосновниотмотив вовекоткојнастапуваше - борбатапротивтеророт.

50 години бесплатно ги лечеше сиромашните дури и пари подаруваше, а тажно е каков крај дочека

На 4 септември 2020 почина Мухамед Машали наречен „доктор за сиромашните„. Овој египетаки лекар пет децении бесплатно ги лечеше сиромашните , без да ка гелда религијската припадност на пациентите. Секому му помагаше дали бил муслиман или пак коптски христијанин.
И не само што бесплатно ги лекуваше во својата скромна ординација м туку многу често и парите им ги подаруваше.
Секојдневно имаше редици пред неговата ординација , во која работеше и по десет часови на ден. Докторот Мухамед Машали никогаш немал свој автомобил, па ни телефон. Пешачеше од работа до дома иако имаше 80 години.
Кога еден од побогатите луѓе во тој регион дознал за неговата работа му дал 20.000 долари , автомобил и да се пресели, но една година по повраток во Египет , богатиот човек дознал дека докторот дури го продал автомобилот за да им помогне на сиромашните пациенти и купил медицинска опрема.
Кога Мухамед Машали дипломирал на Медицинскот факултет во Каиро во 1967 година рече зошто се жртвува за доброто на другите.
-Татко ми го жртвуваше својот живот за да ме направи лекар. Тогаш му ветив на Бога дека нема да земам ниту паричка од сиромашните и дека ќе живеам живот во служба на соседите без разлика на културата и религијата, рече Машали.
Докторе Машал, нека ти е вечна слава!

Link: https://www.alo.rs/razbibriga/zanimljivosti/pedeset-godina-je-besplatno-lecio-siromasne-pacijentima-je-cak-i-novac-poklanjao-a-tuzno-je-kakav-je-kraj-docekao/331614/vest

FaLang translation system by Faboba

Сакам да речам

Momentalno Online

Имаме присутни 124 посетители кои го читаат ROMATIMES.NEWS

Golden Wheel - Entry Application Form

o Vakti

 booked.net

Најпопуларни

Flag Counter

Нашиот бројач брои од 13.01.2019
Брои исти посетители од кои земји го гледаат нашиот портал
Најдоле има вкупно колку е посетен порталот